Các chương trình
  Đăng nhập

Ở Cộng hòa Séc bạn có thể nhập học vào đâu mà không cần thi

Maksim Khan

8 tháng 8, 2023

#GIÁO DỤC

kiến thức

post img

"Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các chuyên ngành của các trường đại học Séc có thể vào nhập học mà không cần thi vào năm 2016 dành cho các học viên của chúng tôi.

Để nhập học vào các chuyên ngành này, bạn cần cung cấp công nhận văn bằng. Một số khoa công bố trong quy chế hội đồng tuyển sinh rằng họ xét tuyển trên cơ sở điểm tổng kết của văn bằng hoặc điểm các môn chuyên ngành. Tuy nhiên, thông thường, không có sự cạnh tranh vào các chuyên ngành này – tất cả các ứng viên đều được nhận vào.

Hầu hết các khoa yêu cầu ứng viên nước ngoài phải có chứng chỉ biết tiếng Séc ở trình độ B2. Một số trường đại học (CZU, VSCHT, CVUT, Bách khoa ở Jihlava) tổ chức kỳ thi riêng bằng tiếng Séc cho các ứng viên nước ngoài."

Đại học Nông nghiệp Séc ở Praha / Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

"Vào năm 2016, một người có thể nhập học vào CZU mà không cần thi vào các chuyên ngành của hai khoa – khoa kỹ thuật và khoa lâm nghiệp và khai thác gỗ.

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3."

Khoa Kỹ thuật

Chuyên ngành:

 • Kỹ thuật nông nghiệp (Zemědělská technika)

 • Đường bộ và vận tải ô tô đô thị (Silniční a městská automobilová doprava)

 • Thiết bị công nghệ tòa nhà (Technologická zařízení staveb)

 • Kỹ thuật và công nghệ xử lý chất thải (Technika a technologie zpracování odpadů)

 • Công nghệ thông tin và kiểm soát trong tổ hợp hợp nông sản thực phẩm (Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu)

 • Dịch vụ kỹ thuật (Inženýrství údržby)

 • Thương mại và khởi sự doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật (Obchod a podnikání s technikou)"

Điều kiện tiếp nhận không cần thi: Các ứng viên chưa từng học tại các cơ sở giáo dục đại học trước đây được chấp nhận mà không cần thi – phải viết đơn đăng ký trung thực phù hợp (phải nộp trước ngày 31 tháng 3).

Khoa Lâm nghiệp và khai thác gỗ Chuyên ngành:

 • Khoa học lâm nghiệp (Lesnictví)

Các ứng viên nước ngoài khi nhập học vào CZU sẽ làm bài thi bằng tiếng Séc.

Trang web của trường: https://www.czu.cz/cs.

Đại học Kỹ thuật Séc ở Praha / České vysoké učení technické v Praze

"Bạn có thể nhập học vào CVUT mà không cần thi vào Khoa Giao thông Vận tải và Khoa Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý, nhưng chỉ đối với các chuyên ngành được giảng dạy trong tòa nhà của CVUT ở thành phố Decin.

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3."

Khoa Giao thông Vận tải Chuyên ngành:

"Hệ thống giao thông và kỹ thuật (Dopravní systémy a technika) Vận tải hàng không (Letecká doprava) Hậu cần và quản lý quy trình vận tải (Logistika a řízení dopravních procesů)"

Khoa Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Chuyên ngành

 • Ứng dụng kỹ thuật phần mềm (Aplikace softwarového inženýrství)

Các ứng viên nước ngoài khi nhập học vào ČVUT sẽ làm bài thi bằng tiếng Séc. Trang web của trường: www.cvut.cz.

Đại học Hóa học và Công nghệ ở Praha / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)

"Việc tuyển sinh vào tất cả các chuyên ngành tại tất cả các khoa của trường diễn ra mà không có kỳ thi tuyển sinh. Tiêu chí đánh giá ứng viên là điểm phổ thông về hóa học và toán học. Khi nộp hồ sơ, bạn phải cung cấp giấy chứng nhận của bác sĩ về khả năng học tập tại một trường đại học này.

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3."

Chuyên ngành:

 • Hóa học và công nghệ hóa học (Chemie a chemické technologie)

 • Hóa học và công nghệ vật liệu (Chemie a technologie materiálů)

 • Hóa học vật liệu trong ngành công nghiệp ô tô (Chemie materiálů pro automobilový průmysl)

 • Kỹ thuật phần mềm cho các ứng dụng trong lĩnh vực hóa học (Softwarové inženýrství pro chemické aplikace)

 • Công nghệ hydro và màng (Vodíkové a membránové technologie)

 • Vật liệu sinh học trong y học (Biomateriály pro medicínské využití)

 • Hóa học và vật liệu trong giám định pháp y (Chemie a materiály ve forenzníanalyze) Tin sinh học (Bioinformatika) Bảo tồn và phục hồi các tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh và gốm sứ (Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky) Bảo tồn và phục hồi các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại (Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů) Bảo tồn và phục hồi các tác phẩm nghệ thuật từ hàng dệt may (Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů)

 • Công nghệ bảo tồn và phục hồi (Technologie konzervování a restaurování)

 • Tổng hợp và sản xuất dược phẩm (Syntéza a výroba léčiv)

 • Các nguồn năng lượng thay thế của môi trường (Alternativní energie a životní prostředí)

 • Hóa phân tích môi trường (Analytická chemie životního prostředí)

 • Hóa học và công nghệ bảo vệ môi trường (Chemie a technologie ochrany životního prostředí)

 • Hóa học và công nghệ nhiên liệu và môi trường (Chemie a technologie paliv a prostředí)

 • Hóa học và độc học môi trường (Chemie a toxikologie životního prostředí)

 • Quản lý chất thải (Odpadové hospodářství)

 • Sinh thái công nghiệp (Průmyslová ekologie)

 • Phân tích tư pháp (Forenzní analýza)

 • Hóa sinh và công nghệ sinh học (Biochemie a biotechnologie)

 • Hóa học và phân tích các sản phẩm thực phẩm (Chemie a analyza potravin)

 • Công nghệ thực phẩm (Technologie potravin)

 • Công nghệ sinh học dược phẩm (Biotechnologie léčiv)

 • Tin học kỹ thuật (Inženýrská informatika)

 • Hoá học (Chemie)

 • Hóa lý và phân tích và vật lý (Analytická a fyzikální chemie)

 • Quản lý và kỹ thuật quy trình (Procesní inženýrství a management)

 • Công nghệ nano và vi mô trong kỹ thuật hóa học (Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství)

 • Phân tích dược phẩm (Analýza léčiv)

Người nước ngoài phải vượt qua kỳ thi tiếng Séc tại Khoa Ngôn ngữ của VSCHT.

Trang web của trường dành cho ứng viên: studuj.vscht.cz

Đại học Nam Bohemian ở Ceske Budejovice / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Không có kỳ thi tuyển sinh, trên cơ sở thi lấy chứng chỉ, có thể nhập học vào một số chuyên ngành của Khoa Kinh tế, Khoa Sư phạm, Khoa Nông nghiệp, Khoa Thủy sản và Bảo vệ nguồn nước.

Khoa Kinh tế Chuyên ngành:

 • Tin học kinh tế (Ekonomická informatika)

 • Toán tài chính và bảo hiểm (Finanční a pojistná matematika)

 • Khởi sự doanh nghiệp thương mại (Obchodní podnikání)

 • Chính sách cấu trúc của EU đối với hành chính công (Strukturální politika EU pro veřejnou správu)

 • Quản lý và kinh tế doanh nghiệp (Řízení a ekonomika podniku)

 • Kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp (Účetnictví a finanční řízení podniku)

*Nộp hồ sơ vào Khoa Kinh tế – trước ngày 15 tháng 4.8

Khoa Sư phạm Chuyên ngành:

 • Công nghệ thông tin và e-learning (Informační technologie a e-learning)

 • Giáo dục tự nhiên và sinh thái (Přírodovědná a ekologická výchova)

 • Cơ sở kỹ thuật sản xuất cho giảng dạy (Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání)

 • Hóa học cho giảng dạy (Chemie se zaměřením na vzdělávání)

 • Công nghệ thông tin cho giảng dạy (Informační technologie se zaměřením na vzdělávání)

 • Toán học cho giảng dạy (Matematika se zaměřením na vzdělávání)

 • Khoa học tự nhiên cho giảng dạy (Přírodopis se zaměřením na vzdělávání)

Nộp hồ sơ vào Khoa Sư phạm – trước ngày 15 tháng 3.

Khoa Thuỷ sản và Bảo vệ nguồn nước

Chuyên ngành:

 • Nghề cá (Rybářství)

 • Bảo vệ nguồn nước (Ochrana vod)

** Nộp hồ sơ vào Khoa Thủy sản và Bảo vệ nguồn nước – trước ngày 01 tháng 4**

Khoa Nông nghiệp Chuyên ngành:

 • Sinh thái nông nghiệp (Agroekologie)

 • Kinh doanh nông nghiệp (Agropodnikání)

 • Sinh học và bảo vệ các sinh vật quý hiếm (Biologie a ochrana zajmovýchorganů)

 • Xử lý đất đai và chuyển nhượng bất động sản (Pozemkové úpravy a převody nemovitostí)

 • Các hệ thống kinh tế bền vững lâu dài trong khu vực (Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině)

 • Kỹ thuật nông nghiệp, thương mại và dịch vụ (Zemědělská technika, obchod, servis a služby)

 • Công nghệ sinh học nông nghiệp (Zemědělské biotechnologie)

 • Nông nghiệp (Zemědělství)

 • Kỹ thuật chăn nuôi (Zootechnika)

Nộp hồ sơ vào Khoa Nông nghiệp – trước ngày 31 tháng 3.

Bạn phải cung cấp chứng chỉ của Đại học Karl về kiến ​​​​thức tiếng Séc ở trình độ B1 cùng với hồ sơ.

Trang web của trường: www.jcu.cz

Đại học Mendel ở Brno / Mendelova univerzita v Brně

Tại Đại học Mendel, không có kỳ thi tuyển sinh, căn cứ vào điểm số trong văn bằng, có thể nhập học vào các chuyên ngành của Khoa Nông học và Khoa Cây trồng.

Khoa Nông học Chuyên ngành:

 • Quản lý chất thải (Odpadové hospodářství)

 • Công nghệ thực phẩm (Technologie potravin)

 • Kỹ thuật thực vật (Fytotechnika)

 • Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học (Molekulární biologie a biotechnologie)

 • Mông nghiệp đại cương (Všeobecné zemědělství)

 • Bệnh học thực vật (Rostlinolekařstvi)

 • Kỹ thuật chăn nuôi (Zootechnika)

 • Sinh thái nông nghiệp (Agroekologie)

 • Cố kết đất đai và bảo vệ đất (Pozemkové úpravy a ochrana půdy)

 • Đảm bảo thiết bị (Provoz techniky)

 • Kinh doanh nông nghiệp (Agrobyznys)

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3.

Khoa Cây trồng

Chuyên ngành:

 • Làm vườn (Zahradnictví)

 • Nghề trồng nho và nấu rượu vang (Vinohradnictví a vinařství)

 • Chất lượng nguồn thức ăn thực vật (Jakost rostlinných potravinových zdrojů)

Nộp hồ sơ – trước ngày 20 tháng 3.

Trang web của trường: www.mendelu.cz

Đại học Ostrava ở Ostrava / Ostrava univerzita v Ostravě

Có thể nhập học vào một số chuyên ngành của Khoa Triết học và Khoa Tự nhiên học mà không cần thi.

Khoa Triết học Chuyên ngành:

 • Tiếng Pháp trong kinh doanh (Francouzština ve sféře podnikání)

 • Ngôn ngữ và Văn học Ba Lan (Polský jazyk a Literatura)

 • Tiếng Ba Lan trong kinh doanh (Polština ve sféře podnikání)

 • Tiếng Tây Ban Nha trong kinh doanh (Španělština ve sféře podnikání)

Các chuyên ngành có thể học kết hợp với chuyên ngành thứ hai:

 • Ngôn ngữ và văn học Pháp (Francouzský jazyk a Literatura)

 • Ngôn ngữ và Văn học Đức (Německý jazyk a Literatura)

 • Ngôn ngữ và Văn học Ba Lan (Polský jazyk a Literatura)

 • Ngôn ngữ và văn học Tây Ban Nha (Španělský jazyk a literatura)

 • Lịch sử nghệ thuật và bảo quản di tích văn hóa (Dějiny umění a památková péče)

 • Ngôn ngữ và văn hóa Latin (Latinský jazyk a kultura)

Khoa Tự nhiên học

 • Toán ứng dụng (Aplikovaná matematika)

 • Tin học và công nghệ máy tính (Informatika a výpočetní technika)

 • Tin học (Informatika)

 • Địa lý tự nhiên và địa sinh thái (Fyzická geografie a geoekologie)

 • Bản đồ và địa tin học (Kartografie a geoinformatika)

 • Bảo vệ và xây dựng cảnh quan (Ochrana a tvorba krajiny)

 • Lý sinh học (Biofyzika)

 • Địa lý chính trị và văn hóa (Politická a kulturní geografie)

 • Địa lý kinh tế và phát triển khu vực (Ekonomická geografie a regionální rozvoj)

Trong trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký nhiều, sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh.

Cần cung cấp chứng chỉ về kiến thức tiếng Séc ở trình độ B2.

Đại học Sleses ở Opava / Slezská univerzita v Opavě

"Không có kỳ thi tuyển sinh, chỉ có thể nhập học vào một chuyên ngành của Khoa Triết học và Tự nhiên học – ""Vật lý thiên văn"" (Astrofyzika) và chuyên ngành ""Toán học"" của Viện Toán học ở Opava.

Nộp hồ sơ – trước ngày 29 tháng 2."

Cần phải cung cấp chứng chỉ về kiến ​​thức tiếng Séc.

Trang web của trường: www.slu.cz

Đại học Kỹ thuật Liberec / Technická univerzita v Liberci

"Không thi mà dựa vào kết quả học tập ở phổ thông, thì có thể học tập một số chuyên ngành của khoa dệt may, khoa chế tạo cơ khí, khoa khoa học tự nhiên và nhân văn, khoa sư phạm.

Nộp hồ sơ vòng 1 – trước ngày 31 tháng 3."

Khoa dệt may Chuyên ngành:

 • Tiếp thị sản phẩm dệt may (Textilní marketing)

 • Sản xuất quần áo và quản lý kinh doanh quần áo (Výroba oděvů a management obchodu s oděvy)

 • Công nghệ dệt, vật liệu và vật liệu nano (Textilní technologie, materiály a nano materials)

Khoa Chế tạo cơ khí Chuyên ngành:

 • Kỹ thuật chế tạo cơ khí (Strojní inženýrství)

**Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa học Nhân văn và Sư phạm **

 • Ngôn ngữ và văn học Séc (Český jazyk a Literatura)

 • Triết học Nhân văn (Filozofie humanitních věd)

 • Địa lý ứng dụng (Aplikovaná geografie)

 • Khoa học phục hồi (Rekreologie)

Cần phải cung cấp chứng chỉ về kiến ​​thức tiếng Séc.

Trang web của trường: www.tul.cz

Đại học Hradec Kralove / Univerzita Hradec Králové

Không cần thi, theo sự cạnh tranh các chứng chỉ có thể nhập học vào Khoa Tin học và Quản lý theo hai chuyên ngành:

 • Quản lý thông tin (Informační management)

 • Tin học ứng dụng (Aplikovaná informatika)"

Nộp hồ sơ – trước ngày 29 tháng 02.

Trang web của khoa: www.uhk.cz

Đại học Jan Evangelista Purkyne ở Ústí nad Labem / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Không có kỳ thi tuyển sinh, theo sự cạnh tranh các chứng chỉ có thể nhập học vào ba khoa: khoa công nghệ sản xuất và quản lý, khoa bảo vệ môi trường tự nhiên, khoa tự nhiên học.

Khoa Công nghệ Sản xuất và Quản lý Chuyên ngành:

 • Công nghệ chế tạo cơ khí (Strojírenská technologie)

 • Chế tạo cơ khí (Strojírenství)

 • Vật liệu học (Materialové vědy)

 • Năng lượng học (Energetika)

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3

Khoa Bảo Vệ Môi Trường tự nhiên

Chuyên ngành:

 • Kinh tế tài nguyên nước (Vodní hospodářství)

 • Bảo vệ môi trường (Ochrana životního prostředí)

Nộp hồ sơ – trước ngày 31 tháng 3

Khoa Tự nhiên học

Chuyên ngành:

 • Công nghệ nano ứng dụng (Aplikované nanotechnologie)

 • Mô hình máy tính ứng dụng (Aplikované počítačové modelování)

 • Hệ thông thông tin (Informační systémy)

 • Độc tố học và phân tích các chất độc hại (Toxikologie a analyza škodlivin)

 • Toán học và ứng dụng trong khoa học tự nhiên (Matematika a její použití v přírodních vědách)

Nộp hồ sơ – trước ngày 14 tháng 3

Cần phải có chứng chỉ kiến ​​thức tiếng Séc ở trình độ B1.

Những bài viết liên quan

kiến thức

#GIÁO DỤCTrường đại học Skoda AutoTrường đại học Skoda Auto

Blog

info@gostudy.eu


For CIS inquires please visit gostudy.cz

2024, GSA Education Support Services LLC. All Rights Reserved.