fbpx
Back to home page

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – GO STUDY PŘIJÍMACÍ PROCES

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS – ADMISSION TO GO STUDY

1. Základní ustanovení

 

1. Basic provisions

1.1          Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., IČO 03974987, se sídlem Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 240687 („Go Study“), je jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, která si klade za cíl poskytovat kvalitní jazykovou a speciální přípravu zahraničních uchazečů k přijetí k vysokoškolskému studiu v České republice.

1.2          Klient je fyzická osoba, která má zájem o studium na Go Study („Klient“).

1.3          Tyto všeobecné podmínky („VP“) upravují práva a povinnosti Go Study a Klienta v souvislosti s přijímacím procesem. Smlouva mezi Klientem a Go Study je uzavřena odsouhlasením těchto VP ze strany Klienta.

 

1.1         Go Study group jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o., ID No.: 03974987, having its registered office at Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, a company registered in the commercial register under File No. C 240687, administered by Municipal Court in Prague (“Go Study”) is a language school with the right to a state language exam, which aims to provide a quality language and special preparation of foreign applicants for admission to university studies in the Czech Republic.

1.2         The Client is a natural person interested in studying at Go Study (the “Client”)

1.3         This general terms and conditions (“T&C”) govern the rights and obligations of Go Study and the Client related to the admission process. The agreement between the Client and Go Study is concluded upon approving this T&C by the Client.

2. Závazky go study

2. Obligations of Go Study

2.1          Go Study se zavazuje:

(a)       poskytnout Klientovi informace o nabízených studijních kurzech a službách a nabídnout vhodný studijní program Klientovi;

(b)       poskytnout Klientovi kompletní poradenství týkající se podmínek pro studium a pobyt v České republice podle platných právních předpisů;

(c)       poskytnout Klientovi poradenství týkající se podmínek a procesu získání dlouhodobého českého víza za účelem studia.

2.2          Klient výslovně souhlasí s tím, aby Go Study započala plnit své závazky okamžitě po uzavření smlouvy, tedy ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

2.1         Go Study shall:

(a)       provide the Client with information on study courses and services offered by Go Study and offer a suitable course to the Client;

(b)       provide the Client with complete advice on the conditions for studying and staying in the Czech Republic pursuant to applicable law;

(c)       provide the Client with advice on conditions and process of obtaining long-term Czech visa for the purpose of study.

2.2         The Client expressly agrees that Go Study will commence fulfilling the obligations immediately after concluding the agreement, i.e. before the expiry of the statutory withdrawal period.

3. Závazky klienta

3. Obligations of the client

3.1          Klient se zavazuje:

(a)        uhradit Go Study registrační poplatek;

(b)       poskytnout Go Study součinnost, zejména poskytnout osobní údaje a další relevantní informace nezbytné pro splnění povinností Go Study.

3.1         The Client shall:

(a)       pay the registration fee;

(b)       provide Go Study with cooperation, in particular to provide personal data and other relevant information necessary to fulfill the Go Study obligations.

4. Registrační poplatek

4. Registration fee

4.1          Výše registračního poplatku je stanovena na webových stránkách Go Study.

4.2          Registrační poplatek zahrnuje cenu za služby definované v závazcích Go Study podle těchto VP.

4.3          Registrační poplatek je splatný při uzavření této smlouvy (odsouhlasením těchto VP) a úhrada se provádí bezhotovostní platbou.

4.4          Poplatky spojené s bankovním převodem hradí Klient.

4.5          Registrační poplatek je nevratný. Od této smlouvy nelze odstoupit, jelikož Go Study započíná s plněním svých závazků podle těchto VP okamžitě po uzavření smlouvy.

4.1         The amount of the registration fee is determined on the Go Study web page.

4.2         The registration fee includes the price for the services defined in Go Study’s obligations according to this T&C.

4.3         The registration fee is payable upon the conclusion of the agreement (by approving this T&C) and the payment is made cashless.

4.4         The Client shall pay all bank charges that arise from international bank transfers.

4.5         The registration fee is non-refundable. It is not possible to withdraw from this agreement, since Go Study commences fulfilling its obligations pursuant to this T&C immediately after concluding this agreement.

5. Zpracování osobních údajů

5. Personal data processing

5.1          Go Study v souvislosti s poskytováním Studia a Služeb v nezbytném rozsahu zpracovává osobní údaje Klienta. Informace o zpracování osobních údajů nalezne Klient v interních pravidlech o zásadách zpracování osobních údajů.

5.1         Go Study processes in connection with provision of the Study and the Services personal data of the Client to the extend necessary. Information on personal data processing are provided to the Client in the internal Privacy Policy.

6. Doba trvání a ukončení smlouvy

6. Duration and termination of the agreement

6.1          Tato smlouva zaniká:

(a)       splněním veškerých závazků Go Study vůči Klientovi; nebo

(b)       výběrem vhodného kurzu na Go Study a uzavřením smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb; nebo

(c)       informováním ze strany Klienta o tom, že nemá zájem o studium na Go Study.

6.2          Od této smlouvy nelze odstoupit, jelikož Go Study započíná se souhlasem Klienta s plněním svých závazků okamžitě po uzavření smlouvy.

6.1         This agreement terminates upon:

(a)       fulfillment of all obligations of Go Study towards the Client; or

(b)       selection of a suitable course at Go Study and concluding the agreement on provision of educational services; or

(c)       informing by the Client that she/he is not interested in study at Go Study.

6.2         It is not possible to withdraw from this agreement, since Go Study commences, with the Client’s approval, to fulfill its obligations immediately after concluding this agreement.

7. Závěrečná ustanovení

7. Final provisions

7.1          Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

7.2         Znění VP může Go Sudy měnit či doplňovat. Go Study bude Klienta o změnách VP písemně informovat. V případě, že Klient nebude se změnou VP souhlasit, může Smlouvu do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení informace o změnách VP vypovědět.

7.3         Jakákoliv komunikace vyplývající z této Smlouvy musí být vedena písemně (včetně emailu) a měla by být doručena způsobem, který umožňuje důkaz o doručení.

7.4         V případě rozporů mezi jazykovými verzemi je rozhodující české znění.

7.5  Tyto VP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2021.

7.1         The Agreement is governed by the laws of the Czech Republic.

7.2         Go Study may amend the T&C. Go Study will inform the Client on the changes of the T&C in writing. In case, the Client will not agree with the changes, he/she may terminate the Agreement within 14 days from the delivery of the information on changes of the T&C.

7.3         Any notice under this Agreement shall be in writing (which may include e-mail) and may be served in a manner that ensures receipt of the notice can be proved.

7.4         In the event of any discrepancies between the language versions, the Czech version shall prevail.

7.5         The T&C are valid and effective from 1. 1. 2021.

Leave a commentYour comment

Our support team communicates in English